Prihláška do kurzu

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 14 a príslušných odôvodnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Vám touto cestou dávame na vedomie, že ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o jazykové vzdelávanie. Je to dôvod, na základe ktorého sa spracovávajú Vaše osobné údaje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas ako dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Účel je teda konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článkov 6 a 9 nariadenia.

Ako dotknutá osoba však máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu pritom nemá vplyv na zákonnosť spracovávania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.Kategórie dotknutých osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, elektronická adresa (e-mail). Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov  neexistujú. Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje a informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: sa neprofiluje.

Kontaktné telefónne číslo a mail k “Ochrana osobných údajov

 PDF verzia prihlášky do kurzu (ofline) – Jazykova škola ZUNIGA

Online formular: link pre vstup do formulara

Kód pre vstup do online prihlašky: zuniga

  • RSS
parajumper pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher nike tn pas cher peuterey outlet piumini woolrich outlet maxmaillots max maillots foot moncler outlet moncler outlet moncler outlet moncler outlet moncler outlet woolrich outlet woolrich outlet moncler outlet moncler outlet moncler outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet