Prihláška do kurzu

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 14 a príslušných odôvodnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Vám touto cestou dávame na vedomie, že ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o jazykové vzdelávanie. Je to dôvod, na základe ktorého sa spracovávajú Vaše osobné údaje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas ako dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Účel je teda konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článkov 6 a 9 nariadenia. Ako dotknutá osoba však máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu pritom nemá vplyv na zákonnosť spracovávania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.Kategórie dotknutých osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, elektronická adresa (e-mail). Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov neexistujú. Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: neprofiluje sa. Na získanie kontaktného telefónneho čísla a e-mailu, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, pozrite sekciu Kontakt.

Online prihláška